Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.
Another reason is a recurrent infection that you suffer from for a long period so that you know for sure that a specific onlinerxantibiotics.com antibiotic will work for you. This refers to urinary tract infections and other types of diseases. If you have been diagnosed with a chronic infectious condition, you will know which drug worked for you the last time you treated your disease. As such, you can easily purchase the same drug online for the future. Most people will most likely agree that going back to the doctor for another prescription is stressful and tiresome. Besides, it may be expensive and time-consuming. Instead, you can easily avoid such waste of time and money if you know where to buy the right antibiotic online;

Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

100 jaar Groote Oorlog is eigendom van de Vlaamse Overheid

Boudewijnlaan 30, bus 80, 1000 Brussel België
T: 02/553.60.63, e-mail: 2014-18@iv.vlaanderen.be

website: www.2014-18.be

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door het Departement internationaal Vlaanderen op haar site www.2014-18.be. De gebruiker van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2. Intellectuele rechten

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de structuur van www.2014-18.be, de gegevensbestanden en de afzonderlijke gegevens (teksten, afbeeldingen, grafische elementen, muziekfragmenten,...) van www.2014-18.be worden beschermd en hetzij eigendom zijn van het Departement internationaal Vlaanderen, hetzij aan het Departement internationaal Vlaanderen in niet-exclusieve licentie zijn gegeven. Niets daarvan mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het Departement internationaal Vlaanderen, behoudens de uitzonderingen voorzien bij wet.

De website valt onder de bescherming van de databankwetgeving. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een substantieel deel van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden behoudens de wettelijke uitzonderingen of voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het Departement internationaal Vlaanderen.  Elke inbreuk kan leiden tot een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Artikel 3. Vermelding van het 2014-18 beeldmerk

In geval van vooraf door het Departement internationaal Vlaanderen schriftelijk toegestane publicatie (online of offline) van gegevensbestanden en gegevens van 2014-18.be, moet - naast de eventuele naamsvermelding van de auteur, uitvoerende kunstenaar of rechthebbende - steeds het beeldmerk van 2014-18.be gepubliceerd worden. Bij online publicaties zal het beeldmerk van 2014-18.be als aanklikbare button worden opgenomen. Bij doorklikken verwijst deze button naar de homepage van 2014-18.be. De specificaties van het 2014-18-beeldmerk worden door het Departement internationaal Vlaanderen bezorgd bij toekenning van het eventuele recht op datagebruik.

Artikel 4. Exoneratieclausule

Incorrecte of foutieve gegevens:
Het Departement internationaal Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op www.2014-18.be. In geen geval geven incorrecte of foutieve gegevens recht op enige financiële compensatie. Het Departement internationaal Vlaanderen is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Werking van de website:
Het Departement internationaal Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van 2014-18.be.

Artikel 5. Linking policy

Wat betreft mogelijke links naar websites of webpagina's van derden waarover het Departement internationaal Vlaanderen geen zeggenschap heeft wat betreft inhoud of andere kenmerken is het Departement internationaal Vlaanderen in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Artikel 6. Klachten

Klachten betreffende de inhoud van gegevens op 2014-18.be dienen per aangetekend schrijven te worden gericht aan: Departement internationaal Vlaanderen, Boudewijnlaan 30, Bus 80, 1000 Brussel. De klacht zal binnen de 7 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven worden behandeld, waarna het antwoord schriftelijk zal worden verstuurd.

Artikel 7. Beschikbaarheid

CultuurNet Vlaanderen heeft met haar diverse technische leveranciers service level agreements afgesloten en zal bijgevolg alles in het werk stellen om de beschikbaarheid van UiTinVlaanderen.be zo optimaal mogelijk te garanderen. Indien er zich ondanks alle inspanningen toch problemen zouden voordoen, kan CultuurNet Vlaanderen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade.

Artikel 8. Privacyverklaring

Het Departement internationaal Vlaanderen respecteert uw privacy. De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het bestand van het Departement internationaal Vlaanderen. De gegevens in dit bestand worden enkel gebruikt voor culturele doeleinden, ondermeer om u op de hoogte te kunnen houden van acties, diensten, info van het Projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog. U hebt steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met Departement internationaal Vlaanderen, Boudewijnlaan 30, bus 80, 1000 Burssel of via 2014-18@iv.vlaanderen.be.

Wanneer u zich registreert op de nieuwsbrief van 100 jaar Groote Oorlog, vragen we u om een paar persoonsgegevens in te vullen. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die door het Departement internationaal Vlaanderen worden verzameld. Het correctierecht verleent u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Het verzetsrecht verleent u het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Gebruik van cookies.
Om de gebruiker een optimale service aan te bieden, kan 2014-18.be gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Indien 2014-18.be cookies gebruikt, dan zal geen enkel ervan informatie bevatten waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat u verwittigd wordt telkens cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan verhinderd wordt. Wijzigingen door het Departement internationaal Vlaanderen aan de Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via deze website.

Artikel 9. Invoeren en publiceren van data

Bezoekers die evenementen aan de Agenda Groote Oorlog willen toevoegen, kunnen daarvoor terecht op www.UiTdatabank.be. Voor deze website geldt een eigen gebruikersovereenkomst.

Artikel 10. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Artikel 11. Wijzigingen aan de gebruikersovereenkomst

Het Departement internationaal Vlaanderen behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op www.2014-18.be en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.